Courant: Hanoi - Hanoi Zoological Gardens (2)

Thai ?

Thai ?

01.07.2010 - aujourd'hui
♀Name unbekannt

♀Name unbekannt

inconnu - aujourd'hui


Autrefois: Hanoi - Hanoi Zoological Gardens (2)

Krong

Krong

17.05.1990 - 09.06.2012 (Viêt-Nam)
Phalan

Phalan

01.01.1976 - 27.04.2005 (Viêt-Nam)