Current: Chongqing Zoo (5)

Bo Bo

Bo Bo

01.01.1984 - Today
Qing Bao

Qing Bao

26.08.2012 - Today
Xi Xi

Xi Xi

19.03.1997 - Today
Yi Li

Yi Li

unknown - Today


Formerly: Chongqing Zoo (5)

Bo Yi

Bo Yi

09.06.2005 - 25.07.2006 (China)
Fei Fei

Fei Fei

17.09.2001 - unknown (China)
Ma Gan

Ma Gan

unknown - 01.06.1998

actual
Lanzhou
(China)
Yi Shao

Yi Shao

unknown - 01.11.2005 (China)
Xian Nai

Xian Nai

unknown - 23.04.2009

actual
Chengdu Zoo
(China)